Tanfolyamok 2020-ban

Február 14.: 8/1-es fokozat
Kezdés: Péntek 18.00

Március 21.: 13-as fokozat

Március 28.: Csipi fokozat

Április 17-18-19.: 3/A – 3/B Avatómesteri fokozat

Április 25.: 18-as fokozat

Május 09.: Csonti II. fokozat

Május 23-24.: Meditációs tanfolyam

Gyülekező 08.45-ig!

A tanfolyamok kezdési ideje 09.00!
Az ettől eltérő időpont külön megjelölve!

Érdeklődni:
mobil: +36/20/437-9354
rögzítő: +36/56/429-039

 
   

Spirituális szolgáltatások

Élő Forrás tanfolyamok,
»Fényképdiagnosztika,
»Rontás, átok felmérése,
»Rontás, átok levétele,
»Karmikus szálak oldása,
»Kártyavetés,

Bővebben →

Bejelentkezés →
 
   

Holdfázis
A HOLD ÁLLÁSA


 
   

Mai névnap


 
   


ÉLŐ FORRÁS 2005 Egyesület

Szeretnénk köszönetet mondani, mindazoknak a pártoló tagoknak,
akik adójuk 1%-át felajánlották az egyesület javára!


Adószám: 18021839-1-16

Számlaszám: OTP 11745183-20000246

Számla neve: Élő Forrás 2005 Egyesület


ALAPSZABÁLY


Alulírott alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény (Etv.) 2. §. (1) bekezdése alapján létrehozták az Élő Forrás 2005 Egyesületet.
Az Élő Forrás 2005 Egyesület 2009. április 26.-ai közgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el.

I. fejezet


Az egyesület neve, székhelye


1. Az egyesület neve: Élő Forrás 2005 Egyesület
székhelye: 5000 Szolnok, Aranyi Sándor út 6.1/4.
alapításának éve: 2009

2. Az egyesület működési területe Magyarország, azonban céljai elérése érdekében nemzetközi kapcsolatokat is fenntarthat.

3. Az egyesület felügyelő szerve: Magyar Köztársaság Ügyészsége

4. Az Élő Forrás 2005 Egyesület önálló jogi személy

II. fejezet


Az egyesület célja és feladatai


Az Egyesület célja:

Természetes életmóddal kapcsolatos oktatási, nevelési tevékenység, önfejlesztő, öngyógyító, fizikai és mentális közérzetjavító módszerek, technikák és gyakorlatok megismertetése, terjesztése, különös tekintettel a kínai, tibeti meditációs technikákra; az önismeret, természeti törvényekkel összhangban álló gondolkodásmód, magatartásmód felismeréséhez és gyakorlatához való segítségnyújtás.


Az Egyesület feladatai:

Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az Egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását, valamint az Egyesület hatékony ismeretterjesztési, világnézeti, nevelési tevékenységet, továbbá oktatási, kulturális, sport tevékenységet végez, valamint fejleszti az öngyógyító módszereket, közreműködik fizikai és mentális közérzetjavító technikák átadásában, nevelési, oktatási tevékenysége körében kiemelten foglalkozik az egészséges életmód kialakításával és az ifjúság egészséges életmód szemléletének kialakításán keresztül a drog, az alkohol, és a pszichotróp anyagok használatának megelőzésével. Az oktatási tevékenységben az Élő Forrás módszer hagyományai a mérvadók. Az Egyesület céljai megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése érdekében a jogszabály előírásai szerint gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat, gazdasági társaságot és alapítványt hozhat létre, ilyenbe tagként beléphet. Az Egyesület céljainak elérése érdekében szervezi tagjai tevékenységét, ami elsősorban kötetlen közös ismeretszerzés, terjesztés, oktatás, önfejlesztő technikák gyakorlása, a tudat és a személyiség fejlesztése során szerzett tapasztalatok megbeszélése, átadása. Tagjainak anyagi segítséget nyújthat (pl: tanfolyami és egyéb díj átvállalása formájában), illetve minden olyan egyéb kedvezmény, juttatás formájában, ami az Egyesület céljaival összhangban van. A támogatás nagyságáról, módjáról az elnökség dönt.


III. fejezet


Az egyesületi tagság keletkezése és megszűnése


1.Az egyesületi tagság keletkezése:

Az egyesületi tagságát a rendes, a pártoló, és a tiszteletbeli tagok alkotják. Az egyesület tagjairól az elnökség nyilvántartást vezet.

a) Az egyesület rendes tagja lehet minden természetes személy, aki belépési nyilatkozatban vállalja a tagdíj megfizetését, és két egyesületi tag a felvételét javasolja, illetve tagfelvételi kérelmét az elnökség jóváhagyja.

b) Pártoló tagként felvehető az a természetes és jogi személy, aki belépési nyilatkozatban vállalja az egyesület anyagi támogatását.

c) Tiszteletbeli tagként felvehető az a természetes személy, aki különleges és kiemelkedő tevékenységével erkölcsileg támogatja az egyesületet.

Az egyesületbe való belépés és az egyesületből való kilépés önkéntes. A tagfelvételi kérelem elutasításához az elnökség egyhangú szavazata szükséges, az elutasító elnökségi döntés ellen az elutasító határozattal érintett személy a határozat közlésétől számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet, melyet az egyesület közgyűlése bírál el további 15 napon belül.2.Az egyesületi tagság megszűnésének esetei:
 • kilépéssel,
 • elhalálozással,
 • törléssel,
 • kizárással.

Törléssel szűnik meg a rendes tag tagsági jogviszonya, ha tagdíjfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget. A tagdíjfizetési kötelezettség elmulasztása esetén a mulasztó tagot írásban fel kell hívni arra, hogy fizetési kötelezettségének 15 napon belül tegyen eleget, és figyelmeztetni kell arra, hogy ha fizetési kötelezettségének ezen határidőn belül nem tesz eleget, úgy tagsági jogviszonya törléssel megszűnik.

Kizárással szűnik meg a rendes, a pártoló és a tiszteletbeli tag tagsági viszonya, ha:
 • az alapszabályban foglalt rendelkezéseket nem tartja be,
 • a belépési nyilatkozatban vállaltakat nem teljesíti,
 • az egyesület céljaival ellentétes magatartást tanúsít.

A kizárási eljárást bármely tag írásban kezdeményezheti az egyesület elnökségnél, az eljárás alapjául szolgáló magatartásról való tudomásszerzéstől számított 30 napon belül. Az elnökség a bejelentéstől számított 15 napon belül ülést tart, melyre meghívja a kizárással érintett tagot és biztosítja számára, hogy a bejelentéssel kapcsolatos észrevételeit az ülésen szóban, vagy távolmaradása esetén írásban megtegye. A tag kizárásához az elnökség egyhangú határozata szükséges.

Az egyesület tagja az elnökség kizáró határozata ellen a határozat közlésétől számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet, melyet az egyesület közgyűlése bírál el további 15 napon belül. A kizárást kimondó közgyűlési határozat ellen a kizárt tag 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

IV. fejezet


Jogok és kötelezettségek


1.A rendes tag jogai:
  a) részt vehet az egyesület közgyűlésén,
  b) véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet az egyesületet érintő bármely kérdésben,
  c) az egyesület elnöksége által meghatározott feltételek szerint használhatja az egyesület eszközeit,
  d) részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben,
  e) választhat és választható az egyesület szerveibe az Etv. 8. §. (1) bekezdésében meghatározott korlátozással,
  f) az egyesület valamely szervének törvénysértő - jogszabályba vagy alapszabályba ütköző - határozatát bármely tag a tudomására jutástól számított 30 napon belül a bíróság előtt megtámadhatja.
A rendes tag kötelezettségei:
  a) az alapszabály betartása, az egyesület elnökségi és közgyűlési határozatának végrehajtása,
  b) tagsági díj fizetése.
2.A pártoló tag jogai:
  a) tanácskozási, javaslattételi joggal részt vehet a közgyűlésen (jogi személy esetén képviselője útján)
  b) véleményt nyilváníthat, javaslatokat tehet az egyesületet érintő kérdésekben,
  c) részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben.
A pártoló tag kötelességei
  a) az alapszabály betartása,
  b) az egyesület célkitűzéseinek a belépési nyilatkozatban vállaltak szerinti anyagi támogatása.
3. A tiszteletbeli tag jogai:
  a) tanácskozási, javaslattételi joggal részt vehet az egyesület közgyűlésén,
  b) véleményt nyilváníthat, javaslatokat tehet az egyesületet érintő kérdésekben,
  c) részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben.
A tiszteletbeli tag kötelességei
  a) az alapszabály betartása.

Természetes személy tag személyesen, vagy képviselő útján is gyakorolhatja jogait, és teljesítheti kötelezettségeit, míg nem természetes személy tag meghatalmazott képviselője útján. 

 

 
   

   
Elő Forrás © 2005-2010.